Obsah

VZN

Rok 2015

VZN č.1/2015 o vylepovaní plagátov Stiahnuté: 624x

Rok 2012

VZN č.3/2011 o povinosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán Stiahnuté: 641x

Rok 2011

VZN č.3/2011 o organizácií miestneho referenda Stiahnuté: 602x

VZN č.4/2011 o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 812x

VZN č.5/2011 o podmienkách určovania a vyberania dane z nehnuteľností Stiahnuté: 642x

VZN č.6/2011 o moratóriu Stiahnuté: 600x

Rok 2016

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bušovce Stiahnuté: 475x

Rok 2019

VZN 1/2019 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 358x

VZN 2/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť pre ÚPN-O Bušovce Stiahnuté: 368x

Príloha VZN 2/2019 Stiahnuté: 380x

VZN č.3/2019 ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 277x

VZN č.4/2019 ktorým sa zrušujú niektoré všeobecne záväzné nariadenia obce Stiahnuté: 319x

VZN č.5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 352x

Rok 2020

VZN č. 1/2020 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Bušovce Stiahnuté: 283x

VZN č. 2/2020 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene na území obce Bušovce Stiahnuté: 282x

VZN č. 3/2020 o chove, vodení a držaní psov na území obce Stiahnuté: 269x

VZN č.4/2020 ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska Stiahnuté: 290x

VZN č.5/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania Stiahnuté: 249x

VZN č.6/2020 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 272x

VZN č. 7/2020 ktorým sa zrušuje VZN obce Bušovce č. 1/2006 Stiahnuté: 263x

Stránka