Farnosť

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SV. VAVRICA

KONTAKTÉ ÚDAJE

Rímskokatolícky farský úrad č. 72, 059 93 Bušovce
Telefón: 052/3811 082
Email: busovce@kapitula.sk
číslo účtu: SK34 0900 0000 0000 9327 7016

ÚRADNÉ ZÁLEŽITOSTI

Úradné hodiny sú v týždni po večerných svätých omšiach. Požiadať príďte do sakristie
kostola. V inom čase po telefonickom dohovore.

SLÁVENIE SVÄTÝCH OMŠÍ

  • v týždni 07:00 a 18:00
  • V sobotu o 08:00
  • v nedeľu v Bušovciach o 8:30 a v Podhoranoch o 10:00

SVIATOSŤ ZMIERENIA

V týždni pred svätými omšami, v prvopiatkovom týždni podľa vyhlásenia
v oznamoch. V inom čase po telefonickom dohovore.

SVIATOSŤ POMAZANIE CHORÝCH

V naliehavom prípade volajte na 052/3811082 alebo osobne na fare.

POHREB

Podľa možností príde nahlásiť blízka osoba zomrelého. Potrebné je priniesť
list o prehliadke mŕtveho, potvrdený lekárom a matričným úradom.

DUCHOVNÝ ROZHOVOR

alebo akúkoľvek duchovnú pomoc môžete požiadať osobne telefonicky alebo
po slávení svätej omše v sakristii.

SVIATOSŤ KRSTU

Nariadenia synody: 
1. Pre zápis na krst sa vyžaduje nahliadnutie do rodného listu dieťaťa a preskúmanie záruk katolíckej výchovy dieťaťa, medzi ktoré patrí aj platné manželstvo, ak jeho uzavretiu nestojí v ceste manželská prekážka.
2. Kňaz nech nekrstí ľudí z iných farností bez licencie ich vlastného farára, alebo bez vedomia miestneho ordinára. Vydanie licencie sa bez vážnej príčiny nemá odmietnuť. 
3. Krstní rodičia majú mať 16 rokov, prijaté iniciačné sviatosti, nesmú byť postihnutí cirkevným trestom, a ak vedú spoločný život, majú žiť v sviatostnom manželstve. 
4. Nech je jedna náuka pred krstom dieťaťa pre rodičov a krstných rodičov. 
Odporúčania synody:
1. Krstná náuka nech je podľa možnosti už pred narodením dieťaťa. 
2. Odporúča sa udeľovať krst počas svätej omše, aby sa zvýraznilo rodinné spoločenstvo farnosti. 
SVIATOSŤ MANŽELSTVA
Nariadenia synody:
1. Z dôvodu dostatočnej prípravy nech snúbenci aspoň pol roka pred uzatvorením manželstva informujú o svojom úmysle vlastného farára.
2. Ak snúbenci z vážnych dôvodov nemôžu absolvovať prípravu u vlastného farára, je možné ju absolvovať u iného kňaza, ktorý o tom vydá písomné potvrdenie. Duchovní pastieri nech ochotne vyjdú v ústrety komplikovaným podmienkam života snúbencov a snúbenci zas nech s pochopením prijmú tento jednotný postup.
3. Predmanželskú prípravu tvorí päť stretnutí so snúbencami venovaných vierouke, mravouke, manželskej etike, komunikácii medzi manželmi a liturgickému obradu. 
4. Nech otázky manželskej etiky a prirodzeného plánovania rodičovstva snúbencom vysvetľuje odborník poverený miestnym ordinárom a manželskú komunikáciu nech vysvetľuje psychológ.
5. Pri miešanom manželstve sa sobášna omša môže sláviť iba s dovolením miestneho ordinára. Pri manželstve rozdielneho náboženstva sa sobášny obrad koná bez svätej omše.
6. Riadnym miestom uzatvárania manželstva je kostol. Manželstvo medzi katolíckou a nepokrstenou stránkou môže byť v kostole alebo na inom vhodnom mieste.
7.  Je potrebné chrániť sobášne obrady pred profanizáciou nevhodnými piesňami a inými prvkami, ktoré neuvádzajú liturgické predpisy.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ SVÄTÉHO VAVRINCA
BUŠOVCE

pápež

František

spišský diecézny biskup

Mons. prof. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.

spišský pomocný biskup

Mons. ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD.

kežmarský dekan

ThLic. Martin Majda, PhD.

farský administrátor

Mgr. Pavol Krokus

celodenná poklona

11. február

22. december