Obsah

Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2021/2022

Typ: ostatné
Informácia

 

                           

Základná škola M. R. Štefánika, Spišská Belá

 

ZÁPIS  DETÍ  DO  1. ROČNÍKA

  (na školský rok 2021/2022)

 

Riaditeľstvo ZŠ M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá oznamuje rodičom,

že zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční

od 12.4. až 16.4. elektronickou formou alebo

14. až 16. apríla osobne s určitými opatreniami

                               v hlavnej budove školy na Štefánikovej ulici č. 19

v čase od 14:00 hod. – 16:00 hod.

 

Pred zápisom musí  dieťa  splniť tieto podmienky:

1. K 31. 8. 2021 musí dovŕšiť 6 rokov (alebo viac, ak malo odklad)

2. Zákonný zástupca môže podať prihlášku elektronicky v čase od 12.4. – 16.4.2021 vrátane   a z dôvodu mimoriadnej situácie aj skôr.  (bližšie informácie na stránke: zsstefsbela.edupage.org.) alebo 

3. Zákonný zástupca príde na zápis SÁM (bez dieťaťa) s rúškom na tvári, s ochrannými rukavicami

https://cdn.komensky.sk/thumb.php?server=svk&id=221628&type=4&thumb=1    a vlastným perom a prinesie:

   a) občiansky preukaz zákonného zástupcu

   b) rodný list dieťaťa

   c) preukaz poistenca dieťaťa

   d) 10,-€ na balík zošitov pre prvákov     

Škola ponúka:

 • tvorivé humánne prostredie
 • anglický jazyk od 1. ročníka
 • inovačné prvky alternatívneho vyučovania
 • bohatú krúžkovú činnosť  
 • stravovanie v školskej jedálni   
 • rannú a popoludňajšiu starostlivosť o deti v Školskom klube detí
 • vyučovanie informačných technológií v triedach s  modernou didaktickou technikou
 • zábavné podujatia, výchovné koncerty, exkurzie, návštevy divadla a zaujímavé školské výlety
 • podpora žiakov vo vedomostných, športových a umeleckých súťažiach
 • zapájanie žiakov do obvodových, okresných, krajských a celoslovenských súťaží
 • lyžiarsky, plavecký výcvik, školu v prírode
 • zmodernizované  priestory školy, telocvičňu vybavenú pomôckami aj na inovatívne, netradičné športy
 • zapájanie do projektov, ktoré zveľaďujú prostredie školy a vedú žiakov k samostatnosti, zručnostiam

a kreativite

 • príjemnú atmosféru a profesionálny prístup učiteľov k žiakom rešpektujúc osobnosť každého dieťaťa

 

Do školského obvodu patria tieto ulice: Zimná, Štefánikova, Letná, Novomeského, Kpt. Nálepku, Osloboditeľov, Partizánska, Petzvalova, Slnečná, Gen. Svobodu, Tatranská, Továrenská, Družstevná  a Centrum pre deti a rodiny

Spádová obec: Bušovce

O výbere školy rozhoduje rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa.

 

Ak sa z vážnych dôvodov nemôžete zúčastniť zápisu v stanovených termínoch, zápis sa môže uskutočniť vo vopred dohodnutom inom termíne na tel. čísle: 0910 259 742,  052 4591385

 

V Spišskej Belej 29.3.2021                                                                                 

                                                                                                                              PaedDr. Ľudovít Gumulák

                                                                                                                          riaditeľ školy

                                                                 


Príloha

Vytvorené: 29. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 29. 3. 2021 8:44
Autor: